0172-491916
 

Onze tijden

Maandag Gesloten muv feestdagen
Dinsdag 16.00 – 22.00
Woensdag 16.00 – 22.00
Donderdag 16.00 – 22.00
Vrijdag 16.00 – 22.00
Zaterdag 16.00 – 22.00
Zondag 16.00 – 22.00

over ons

Welkom bij Hachi, Sushi & Grill Bar uw ideale keuze voor All you can eat!

Reserveren?

Hachi, Sushi & Grill Bar

Prins Bernardlaan 2

Phone: 0172 491 916

E-mail:info@hachi-alphen.nl
(Geen e-mail reserveringen s.v.p.)

 

Privacy beleid

Japans en Chinees Restaurant Hachi

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. Hachi: de gebruiker van dit privacy beleid: de vennootschap onder firma Chinees Japans Restaurant Hachi, gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 2, (2405 BT) te Alphen aan de Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27381367;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Hachi, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Hachi i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Hachi en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Hachi aanbiedt;
d. website: de website www.hachi-alphen.nl die door Hachi wordt beheerd;
e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Hachi is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Hachi volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. Hachi gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. Hachi verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Hachi heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Hachi.
2.4. Hachi verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam;
b. telefoonnummer;
c. e-mailadres.
2.5. Hachi verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Hachi kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Hachi raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Hachi zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Hachi middels de contactgegevens opgenomen in artikel 11.1 en dan zal Hachi de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen, zoals het plaatsen van een reservering.
3.2. Hachi verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het aannemen van een reservering;
c. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
d. het voldoen aan administratieve plichten;
e. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
3.3. Bij reservering via de website is de verstrekking van de naam, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. Hachi zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. Hachi verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Hachi streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Hachi zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

Artikel 4. Nieuwsbrieven
4.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Hachi. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 5.
4.2. Hachi zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5. Afmelden voor nieuwsbrieven
5.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. door contact op te nemen met Hachi, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens.
5.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

 

Artikel 6. Wissen van persoonsgegevens
6.1. Hachi zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
6.2. Hachi is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

Artikel 7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
7.1. Hachi zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. Hachi daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door Hachi voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Hachi een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

Artikel 8. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
8.1. Op verzoek verleent Hachi aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Hachi van hem bijhoudt en verstrekt Hachi de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
8.2. Hachi biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Hachi van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
8.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Hachi worden ingediend, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens van Hachi. Hachi reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

Artikel 9. Bezwaar
9.1. De betrokkene kan bij Hachi bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Hachi het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Hachi met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Hachi bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

Artikel 10. Recht van beperking
10.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Hachi verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

Artikel 11. Contact
11.1. Voor vragen over de wijze waarop Hachi persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Hachi van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Hachi.

Contactgegevens:
Chinees Japans Restaurant Hachi
adres: Prins Bernhardlaan 2
postcode/plaats: 2405 BT Alphen aan de Rijn
e-mailadres: info@hachi-alphen.nl
telefoonnummer: 0172 491 916

11.2. Indien Hachi op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Hachi de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

Artikel 12. Beveiligingsmaatregelen
12.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Hachi verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
12.2. Hachi neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
a. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
b. het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
c. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
d. gegevens die via de website aan Hachi worden verstrekt, worden middels een beveiligde webomgeving opgeslagen;
e. de papieren agenda waarin persoonsgegevens zijn opgenomen wordt bewaard in een afgesloten kast;
f. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

 

Artikel 13. Privacy beleid van derden
13.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Hachi aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

 

Artikel 14. Wijzigingen
14.1. Hachi behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Hachi.

 

Artikel 15. Datalek
15.1. Indien zich bij Hachi een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Hachi daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
15.2. Indien er sprake is van een datalek bij Hachi dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Hachi de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

Artikel 16. Cookies
16.1. Hachi gebruikt functionele cookies.
16.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
16.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Hachi zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
16.4. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Hachi Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.
Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

16.5. Hachi kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Hachi ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Hachi raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

 

Artikel 17. Klacht indienen
17.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Hachi niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.